Familjen

Har du insikt kring din egen situation?

Flytta ihop

Samboavtal, Skuldebrev, Testamente, Ombud

De flesta personer flyttar någon gång ihop med någon, en sambo eller en rumskompis. Vet du hur din juridiska situation förändras i och med flytten?

Gifta sig

Äktenskapsförord, Testamente, Ombud

Inför ett bröllop är det väldigt mycket juridiska ställningstaganden att besluta kring. Som gift förändras arvslagen för dig och din respektive. Vet du vem som ärver dig och vilken egendom?

Skilja sig

Bodelningsavtal, Bodelningsförrättare, Ombud

Bodelning
För att en person ska kunna ta över ex. en bostad vid en separation behöver en bodelningshandling upprättas.
Ofta tror den ene eller andre parten att det inte finns möjlighet att ta över en befintlig bostad men i många fall går det utmärkt efter en beräkning av värden i bodelningen. Vad många missar är att räkna nettovärde, alltså värdet efter skatt.
Makar ska genomföra en bodelning. Alla tillgångar och skulder makarna äger ska tas med i bodelningen. Värdet på egendom som är enskild egendom delas inte mellan parterna men övrig egendom ingår i bodelningsberäkningen.
Jag ser allt för ofta hur parter räknat fel och den ene eller andre parten erhåller för lite pengar på sin sida. Det är viktigt att förstå grundprinciperna vid en bodelning för att kunna göra en korret beräkning kring hur mycket var och en ska erhålla på sin lott.
För sambor ingår enbart det gemensamt införskaffade hemmet och bohag införskaffat för gemensam användning. Likväl är det ofta en part som ska ta över en bostad och det är viktigt att räkna nettovärden vid bodelningsberäkningen. Utan nettoberäkning finns en stor risk att den som övertar bostaden betalar alldeles för mycket för bostaden.
Vill du veta mer om bodelning? Kontakta oss så berättar vi mer!

Trygg i livet

Framtidsfullmakt, Gåva, Testamente, Samboavtal, Äktenskapsförorord, Skuldebrev, Avtal, Ombud

Framtidsfullmakt
Vi rekommenderar alla personer som själva vill bestämma vem som ska hjälpa dem att sörja för sin person, att hjälpa dem med sin ekonomi och juridiska angelägenheter, då de inte längre förmår, att upprätta en framtidsfullmakt. Många väljer att utse en partner eller ett nära anhörig som framtidsfullmaktshavare. Det går bra att välja flera personer och det kan vara bra att utse ersättare om fullmaktshavaren inte längre kan sköta sitt uppdrag. Det som går att reglera är allt det som rör sig som person. En fullmaktshavare kan däremot ex. inte träda in i din roll som företagare, testamentstagare och inte heller ändra förmånstagarförordnande i försäkringar.

Framtidsfullmakten börjar inte gälla omedelbart utan som det låter, i framtiden. Det betyder att om du vill ha hjälp med att någon företräder dig redan idag behöver du upprätta en vanlig fullmakt eller en generalfullmakt. En vanlig fullmakt liksom en generalfullmakt slutar att gälla den dag du inte längre är förmögen att återta fullmakten. Den dagen blir istället framtidsfullmakten tillämplig och kan träda i kraft.
Vill du veta mer om framtidsfullmakt? Kontakta oss så berättar vi mer!

Gåva av bankmedel
Om du planerar att ge bort pengar, aktier, fonder eller andra värdepapper till en anhörig är det viktigt att tänka på de juridiska delarna.

Givaren vill ofta ge bort tillgångar med vissa villkor. Det vanligaste villkoret är att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Enskild egendom gör att gåvans värde, avkastningen av densamma och även det som träder i gåvans ställe inte ingår i en eventuell framtida bodelning.

Om det rör sig om stora belopp ex. till barn eller barnbarn önskar många att gåvan inte ska vara tillgänglig för barnet och inte heller den unge vuxne förrän personen når en viss ålder. Detta kan regleras på olika sätt, genom hur gåvan förvaltas och även genom villkor i gåvobrev. På detta sätt kan givaren även se till att förvaltningen inte sker på överförmyndarens villkor utan i enlighet med villkor i gåvobrev.

Numera behöver också gåvotagaren kunna visa var gåvan kommer ifrån då banken ställer frågor till mottagaren. Reglerna om penningtvätt, terror och annan brottlighet är mycket hårda och banken ska kunna härleda var egendomen kommer ifrån.

Ska du ge bort en fastighet eller bostadsrätt är det sammankopplat med skattekonsekvenser. Det är därför viktigt att hålla tungan rätt i mun vid en sådan gåva så att kapitalvinstbeskattning inte utlöses för givaren. Läs mer om detta under Gåva av fastighet/bostadsrätt
Vill du veta mer om gåvor? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vid dödsfall

Bouppteckning, Boutredning, Dödsboförvaltning, Arvskifte, Boutredningsman, Skiftesman, Testamentsexekutor, Ombud för en eller flera parter.

Arvskifte
Då en person avlider behöver arvet fördelas mellan arvingarna. Bouppteckningen löser frågan om vem som är arvinge och vad som finns i dödsboet men vilken egendom var och en ska erhålla bestäms i ett arvskifte. För att kunna fördela banktillgångar, fastigheter, bostadsrätt m.m. behöver ett arvskifte upprättas mellan arvingarna.
Vill du veta mer om arvskifte? Kontakta oss så berättar vi mer!

Bouppteckning
Efter en avliden person ska det upprättas en bouppteckning. Bouppteckningen är en legitimitetshandling med vilken arvingarna ex. kan sälja bostad och andra tillgångar. Handlingen visar vem som är ägare av dödsboet och vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare, arvingar, i samma dödsbo behöver man upprätta ett arvskifte för att kunna skifta ut, fördela, egendomen.
Vill du veta mer om bouppteckning? Kontakta oss så berättar vi mer!

Dödsboförvaltning
Om det är tvistigheter eller om det finns mycket tillgångar i ett dödsbo, om arvingarna bor på andra platser i landet eller utomlands kan det vara bra med någon som sköter om dödsboet. En person som åtar sig att betala räkningar, värdera och sälja egendom såsom smycken, fastigheter eller bostadsrätter. Helt enkelt innebär det hjälp att förvalta dödsboet. Vi hjälper dig med detta och mycket mer.
Vill du veta mer om dödsboförvaltning? Kontakta oss så berättar vi mer!