Familjerätt, Arvsrätt

Leva
Älska
Dödsfall

Juridik Sarah Mingert erbjuder rådgivning inom hela familjerätten, arvsrätten och förmögenhetsrätten. 

Vi hjälper dig med proaktiv juridik, för att undvika framtida tvister men vi hjälper dig också med tvister i och utanför domstol. 

Hittar du inte information om din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Nedan finner du lite mer information om några viktiga handlingar och juridiska dokument. 

Trygg i livet

Framtidsfullmakt

Vi rekommenderar alla personer som själva vill bestämma vem som ska hjälpa dem att sörja för sin person samt med sin ekonomi och juridiska angelägenheter, då de inte längre förmår, att upprätta en framtidsfullmakt. Många väljer att utse en partner eller en nära anhörig som framtidsfullmaktshavare. Det går bra att välja flera personer och det kan vara bra att dessutom utse ersättare om fullmaktshavaren inte längre kan sköta sitt uppdrag. Det som går att reglera är allt det som rör dig som person. En fullmaktshavare kan däremot inte träda in i din roll som företagare eller testamentstagare. Hen kan inte heller ändra förmånstagarförordnande i försäkringar.

Testamente 

Genom ett testamente bestämmer du hur dina tillgångar, dvs. din kvarlåtenskap, ska fördelas. Har du barn har de alltid laglig rätt att kräva ut sin laglott, hälften av deras arvslott, men i övrigt kan du se till att det blir som du önskar. Genom att också välja en testamentsexekutor kan du säkerställa att testamentet tillämpas på det sätt du önskar.

I ett testamente kan du villkora arvet till arvingarna. Exempelvis kan du bestämma att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Du kan också bestämma att arvets ska utges på ett visst sätt, att viss egendom ska tillfalla en viss person eller att någon ska ha rätt att erhålla viss egendom till ett visst värde. Många önskar att barn eller barnbarn ska erhålla ett visst belopp eller viss egendom, men inte kunna förfoga över egendomen förrän de uppnått en specifik ålder.

Du kan också i ett testamente bestämma att en viss person ska erhålla ett visst belopp eller en viss sak, så kallat legat, och att resterande egendom ska fördelas på annat sätt eller enligt lag. Det är vanligt att välgörenhetsorganisationer erhåller vissa belopp eller en andel av kvarlåtenskapen.

Finns det fastigheter, släktgods eller annan egendom med större emotionella värden, är det vanligt att testator väljer att viss egendom läggs till viss persons lott. Denne får egendomen mot avräkning av annan egendom. Ofta innebär det att en arvinge behöver betala dödsboet, dvs. de övriga arvingarna, för att kunna erhålla viss egendom på sin lott. På detta sätt kan viss egendom gå vidare inom familjen, men samtidigt undvika de problem samägande kan medföra.

Vi brukar rekommendera de som har barn att upprätta ett testamente för att säkerställa att arvet till dem blir deras enskilda egendom. De som är sambor och gifta med särkullbarn behöver säkerställa att den efterlevande sambon har möjlighet att bo kvar i det gemensamma hemmet. De som inte har barn bör också säkerställa att arvet efter dem blir mottagarens enskilda egendom. Samtliga personer behöver förstås fundera kring huruvida arvet ska fördelas enligt lag eller på annat sätt.

För att testamentet ska bli möjligt att tillämpa behöver skrivningarna ske inom vissa ramar och upprättandet ske enligt lag. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det bl.a. att två vittnen är samtidigt närvarande då de bevittnar testators namnteckning.

Det är viktigt hur du förvarar ditt testamente. Numera har banker p.g.a. kostnader, regler om penningtvätt m.m. valt att i de flesta fall ta bort sina bankfack. Många väljer då att förvara sitt testamente i kassaskåp. Det finns också flera aktörer som förvarar testamente mot en kostnad.

Gåva

Om du planerar att ge bort en fastighet, pengar, aktier, fonder eller andra värdepapper till en anhörig är det viktigt att tänka på att gåvan blir juridiskt giltig.

Givaren vill ofta ge bort tillgångar med vissa villkor. Det vanligaste villkoret är att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Enskild egendom gör att gåvans värde, avkastningen av densamma och även det som träder i gåvans ställe inte ingår i en eventuell framtida bodelning.

Om det rör sig om stora belopp ex. till barn eller barnbarn önskar många att gåvan inte ska vara tillgänglig för barnet och inte heller den unge vuxne förrän personen når en viss ålder. Detta kan regleras på olika sätt, genom hur gåvan förvaltas och även genom villkor i gåvobrev. På detta sätt kan givaren även se till att förvaltningen inte sker på överförmyndarens villkor utan i enlighet med villkor i gåvobrev.

Numera behöver också gåvotagaren kunna visa var gåvan kommer ifrån då banken ställer frågor till mottagaren. Reglerna om penningtvätt, terror och annan brottlighet är mycket hårda och banken ska kunna härleda var egendomen kommer ifrån.

Ska du ge bort en fastighet eller bostadsrätt är det sammankopplat med skattekonsekvenser. Det är därför viktigt att hålla tungan rätt i mun vid en sådan gåva så att kapitalvinstbeskattning inte utlöses för givaren. Läs mer om detta under Gåva av fastighet/bostadsrätt.

Gåva av fastighet eller bostadsrätt kan du läsa mer om under Fastighet.

Bodelning under äktenskapet

Ibland behöver makar fördela sin egendom redan under tiden man fortfarande är gifta. Kanske för att egendomsförhållandena ska bli mer rättvisa mellan parterna eller för att viss egendom ska ägas av den ene parten och annan egendom av den andre parten. Ofta är det då mer lämpligt att reglera ägandet genom att upprätta en bodelningshandling under äktenskapet istället för att ge bort egendom till den andre. Det senare kan medföra konsekvenser för arv till bröstarvingar m.m.

Ofta behöver makarna komplettera bodelningen med ett äktenskapsförord.

Det händer också att parter önskar göra en bodelning inom bestående äktenskap inför en skilsmässa för att säkerställa att bodelningen blir rättvis och enkel.

Flytta ihop

SAMBOAVTAL

Om du eller ni som är sambor köper en bostad som är tänkt att användas för gemensamt bruk är egendomen samboegendom enligt sambolagen. Detsamma gäller bohag som köps för att användas tillsammans. Det betyder att den bostaden och det bohaget vid en bodelning kan fördelas mellan samborna i lika delar., oberoende om vem som betalt vad eller vem som står som ägare av egendomen. Om ni vill undvika en sådan delning behöver ni skriva ett samboavtal där sambolagens regler avtals bort.

Enbart gemensamt införskaffad bostad och bohag ingår vid en bodelning mellan sambor. I övrigt inget annat. Många missuppfattningar finns kring vad sambolagens regler egentligen innehåller och många tror att skyddet är större än det faktiskt är.

Betalar du eller din partner olika insats i bostaden ni köper är det klokt att upprätta ett samboavtal. Detsamma gäller om den ena partens insats är enskild egendom.

Sambor ärver aldrig varandra utan ett testamente. Har ni barn, ärver barnet även bostad och bohag. Har ni inga barn, ärver andra legala arvingar, i första hand föräldrar, syskon och om inte några sådana personer finns i livet ärver mor och farföräldrar samt deras barn. Finns inga av dessa släktingar i livet, går arvet till allmänna arvsfonden. Vill ni något annat, måste ni alltså upprätta ett testamente.

Ofta skapas en trygghet för sambor genom en kombination av samboavtal, testamente och livförsäkring.

Skuldebrev / Revers

För att undvika tvistigheter och missuppfattningar bör alltid ett skuldebrev upprättas vid utlåning och vid lån av pengar. En fysisk handling skapar trygghet för båda parter.

I ett skuldebrev kommer parterna överens om bl.a. hur stor skulden är, när och hur pengarna ska betalas tillbaka, om löpande avbetalningar ska ske, amorteringar, hur hög räntan skall vara och när den ska betalas. 

Ibland kan det behövas ett så kallat medlåntagaravtal, ett avtal om regressfordran. Det kan bli aktuellt om du ex.  får hjälp av en annan person att köpa en bostad, en medlåntagare. Det händer att ex. föräldrar hjälper sina barn med belåning vid köp av bostad och då står med lån men inte äger något i bostaden. Låntagaren har alltså inte säkerhet i fastigheten eller bostadsrätten. Vår rekommendation är dock alltid att stå som ägare till säkerheten, bostaden. 

Gifta sig

Äktenskapsförord 

Då två personer ingår äktenskap ingår de också en form av ekonomisk allians. Makar är ansvariga för att båda parter lever under liknande levnadsförhållanden, men i övrigt står vardera parten för sina tillgångar och för sina skulder under den tid de är gifta med varandra. Vid en eventuell skilsmässa ska däremot all egendom, allt giftorättsgods, vardera parten har vid tillfället för skilsmässoansökan ingå i en bodelning. Det gäller såväl tillgångar som skulder, men inte enskild egendom.

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan parterna redan innan äktenskapets ingående bestämma att viss egendom ska vara den ene eller andre partens enskilda egendom. Det kan gälla aktier i ett fåmansbolag, noterade aktier på ISK eller VP-konto, bankmedel, en fastighet eller en andel av en fastighet. Men det kan också vara så att all egendom vardera parten har och kommer att införskaffa ska vara enskild egendom i äktenskapet och därmed även i en eventuell bodelning.

Makar bör uppdatera sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum för att säkerställa att handlingen stämmer överens med deras levnadssituation och inte kan jämkas vid en bodelning.

Att gifta sig, eller ingå äktenskap, är för de allra flesta förknippat med starka känslor och romantik. Det många inte tänker på är att ett äktenskap skapar en stor skillnad för ett par när det gäller deras juridiska situation. All egendom som inte är enskild egendom blir nu giftorättsgods vars värde ingår vid en bodelning.  Vill ni att viss egendom ska vara enskild egendom krävs det att ni upprättar ett äktenskapsförord. 

Ofta behöver makar också upprätta testamente, exempelvis om de har särkullbarn, men även om de har gemensamma barn kan det behövas. Läs mer om testamenten i avsnittet TRYGG I LIVET.

Skilja sig

Bodelning

För att en person ska kunna ta över ex. en bostad vid en separation behöver ett bodelningsavtal upprättas.

Ofta tror den ene eller andre parten att det inte finns möjlighet att ta över en befintlig bostad, men i många fall går det att lösa.

Vid bodelningen beräknas  nettovärde av all egendom som ska ingå i bodelningen. Det betyder att det är värdet efter skatt som ingår i beräkningen. 

Vid en bodelning ska enligt huvudregeln alla tillgångar och skulder makarna äger som giftorättsgods tas med i bodelningen. Respektive partens samlade nettovärde läggs samman och delas i lika delar.

Vi ser allt för ofta hur parter räknat fel, vilket får till följd att den ena parten erhåller för lite pengar. Det är viktigt att förstå grundprinciperna vid en bodelning för att kunna göra en korrekt beräkning av hur mycket var och en ska erhålla på sin lott.

För sambor ingår i en bodelning enbart den bostad och det bohag man införskaffade tillsammans. Likväl är det ofta en part som ska ta över en bostad och det är viktigt att räkna nettovärden vid beräkning i bodelning.

Utan nettoberäkning finns en stor risk att den som övertar bostaden betalar alldeles för mycket för bostaden och vice versa. 

Bodelningsförrättare

Om parterna vid en bodelning inte kan komma överens om hur egendomen ska fördelas mellan sig är det vanligt att partnerna tar hjälp av varsitt ombud. Ofta leder detta till en överenskommelse om fördelning av egendomen och en påskriven bodelningshandling.

Det är inte alltid en sådan lösning är möjlig även om det i de allra flesta fall är den mest kostnadseffektiva vägen för båda parter.  

Om parterna inte kan komma överens med hjälp av ett ombud är nästa steg att ansöka en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En bodelningsförrättare utses alltså av domstol, men betalas av båda parter. Bodelningsförrättaren kan efter yrkanden från parterna besluta om hur egendomen ska fördelas. Detta är en sista utväg i det fall parterna inte kan komma överens. I dessa fall blir kostnaderna stora då parterna betalar för egna ombud samt en bodelningsförrättare. 

IMG_3701

Vårdnad, boende & umgänge

Vårdnad, Boende & umgänge  

Ibland kan samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna orsaka svårigheter för fortsatt gemensam vårdnad mellan föräldrarna. Detsamma gäller förstås om barnet eller en förälder utsätts för hot och våld från den andra föräldern.

Det finns i dessa fall möjlighet att vid domstol begära ensam vårdnad. 

Om en förälder erhåller beslut om ensam vårdnad betyder det att denne på egen hand får besluta om val av bostadsort, förskola, skola, vård, pass m.m.

Oftast ska vårdnadshavaren ändå se till att barnet får träffa den andra föräldern i viss omfattning. 

Innan begäran om ensam vårdnad blir aktuell bör, om det inte är till barnets bästa, föräldrarna uttömma alla andra alternativ för samarbete. Exempelvis ska parterna ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten i kommunen innan en process kan inledas i domstol. 

Vi arbetar för barnets bästa och det är i de flesta fall att föräldrarna eller vårdnadshavarna kan enas i viktiga frågor gällande barnet. Sådana frågor kan gälla var barnet ska bo samt umgänge med den andra föräldern. 

Ibland är det dock inte till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad eller att ett barn har något umgänge med den andre föräldern. Vi hjälper dig genom processen och vägleder dig framåt för att ditt barn ska må så bra som möjligt. 

underhåll till barn 

Ytterligare frågor som uppkommer vid en skilsmässa är hur mycket den ena föräldern ska betala till den andra föräldern för att täcka del av barnets omkostnader, underhåll för barn. 

Vid dödsfall

Bouppteckning

Efter en avliden person ska det upprättas en bouppteckning. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och blir då en legitimitetshandling med vilken arvingarna ex. kan skifta dödsboet, sälja bostad och andra tillgångar. Handlingen visar vem som är ägare av dödsboet och vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare, dvs. arvingar, i samma dödsbo behöver man upprätta ett arvskifte för att kunna skifta ut, dvs. fördela, egendomen.

Finns det enbart en delägare i dödsboet, ett så kallat enmansdödsbo, upprättas inget arvskifte. Boet anses då skiftat vid registrering av bouppteckningen efter den avlidne.

Äger den avlidne skog, jordbruksmark, annan fastighet eller en enskild firma är det viktigt att inte vara för snabb med upprättande av bouppteckningen då det ofta kan innebära stora negativa ekonomiska konsekvenser. Kontakta oss i dessa fall så hjälper vi er att se så att ni får med er alla viktiga företagsvärden in i framtiden. 

Arvskifte

När en person avlider behöver arvet fördelas mellan arvingarna. Bouppteckningen löser frågan om vem som är arvinge och vad som finns i dödsboet, men vilken egendom var och en ska erhålla bestäms i ett arvskifte. Arvskiftet upprättas mellan arvingarna när bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. I arvskiftet fördelas alla tillgångar och skulder. 

Arvskiftet kan ofta ta lång tid beroende på den egendom som finns i dödsboet och beroende på eventuella tvistigheter mellan delägarna. Ett arvskifte kan ibland se ut ungefär som ett generationsskifte där nya ägare ska överta egendom såsom företag och fastigheter. 

Boutredningsman

Vi accepterar uppdrag som boutredningsman.

Dödsboförvaltning

Om det är tvistigheter eller om det finns mycket tillgångar i ett dödsbo, om arvingarna bor på olika platser i landet eller utomlands kan det vara bra med någon som sköter dödsboet fram till dess att det är skiftat. I dödsboförvaltning ingår att betala räkningar, värdera och sälja egendom såsom smycken, fastigheter eller bostadsrätter. Helt enkelt innebär det hjälp att förvalta dödsboet. Oftast ingår vid förvaltning av dödsbo att skifta dödsboet.

Vi hjälper dig med detta och mycket mer.

Testamentsexekutor

Testator kan genom att utse en testamentsexekutor se till att en jurist tar hand om och förvaltar dödsboet, minskar tvistigheter mellan arvingarna och ser till att varje arvinge erhåller sin del av arvet, genom att upprätta ett arvskifte i enlighet med den avlidnes vilja i dennes testamente.

Arvingar kan också utse en skiftesman och även ansöka vid tingsrätt om att en specifik skiftesman ska utses. 

Då du skriver testamente kan du önska en viss person eller att en person på ett visst företag ska få rollen som testamentsexekutor.

Vi accepterar uppdrag som testamentsexekutor.